Hướng dẫn cấu hình tự động trả lời

[B1]: Đăng nhập vào trang quản trị, click [Autoresponders]

Autoresponders1

[B2]: Click [Create New Autoresponder]

Autoresponders2

[B3]:

[Mục 1]: Nhập tên_email_account@tên_miền_của_bạn (đây là email bạn dùng để trả lời)

[Mục 2]: Nhập nội dung trả lời tự động

[Mục 3]: Click [Create] để hoàn tất

Autoresponders3

Kiến thức liên quan