Hướng dẫn cấu hình Catch-All Email

Catch-All Email giúp mail box của bạn nhận tất cả các email dù địa chỉ nhận không đúng hoặc không tồn tại.

VD: khi nhân viên A gửi email đến support@esc.vn nhưng lại gõ nhầm là suport@esc.vn, nhờ chức năng Catch-All Email được cấu hình trên hosting ESC, dù nhân viên A gõ sai, email vẫn gửi đến được support@esc.vn

[B1]: Đăng nhập vào trang quản trị

[B2]: Click [Catch-All E-mail]

catch-all1[B3]:

[Mục 1]: Fail – Gửi về cho người gửi email thông báo địa chỉ người nhận không tồn tại

[Mục 2]: Ignore – Email sẽ bị drop và sẽ không có thông báo cho người gửi

[Mục 3]: Address – Nhập email account nhận vào (email account này sẽ nhận tất cả các mail gửi sai)

[Mục 4]: Click [Update]

catch-all2

Kiến thức liên quan