Hướng dẫn dùng File Manager trong DirectAdmin

Click vào [Files] để vào phần quản trị Files manager

File-manager

 

I. Chỉnh sửa 1 File

[B1]: Đến file cần chỉnh sửa, click [Edit]

File-manager1
[B2]:

[Mục 1]: Sửa nội dung ở đây

[Mục 2]: Bạn có thể xem file vừa sửa dưới dạng html

[Mục 3]: Click [Save as] để lưu lại những gì đã chỉnh sửa

File-manager3

 

II. Thay đổi tên của file hoặc thư mục

[B1]: Click [Rename]

File-manager4[B2]:

[Mục 1]: Nhập tên file cần sửa thành

[Mục 2]: Click [Rename] để hoàn tất

File-manager5

 

III. Copy File hoặc thư mục (chức năng này tương tự nhân bản file)

[B1]: Chọn đến file cần copy click [Copy]

File-manager6[B2]: Nhập tên file muốn copy thành

File-manager7

 

IV. Nén File hoặc thư mục

[B1]:

[Mục 1]: check vào những thư mục hoặc file cần nén

[Mục 2]: Click [Add to Clipboard] để lưu lại vào clipboard

[Mục 3]: Nhập tên file được nén thành

[Mục 4]: Click [Create] để nén file

File-manager8

 

V. Giải nén một file nén (zip, tar, tar.gz)

[B1]: Chọn đến file cần giải nén click [Extract]

File-manager9[B2]:

[Mục 1]: Đường dẫn của thư mục giải nén

[Mục 2]: Click [Extract]

File-manager10

 

VI. Phân quyền cho một file hoặc thư mục

[B1]: Check vào các file hoặc thư mục cần phân quyền

[B2]: Phân quyền (lưu ý: phân quyền bằng số)

777: quyền Full (đọc, ghi, thực thi/ truy cập)

755: root (quyền Full) – User: đọc, thực thi/ truy cập – Other: đọc, thực thi/ truy cập

[B3]: Click [set Permission] để set quyền cho các thư mục đã chọn

[B4]: Nếu đúng, các quyền sẽ thay đổi ở đây

File-manager11

 

VII. Reset lại chủ sở hữu (Owner) của file or folder

[B1]: Chọn file hoặc folder cần reset

[B2]: Click [Reset Owner]

[B3]: Sau khi reset thông tin user sẽ thay đổi

File-manager12

 

VIII. Copy, move nhiều file hoặc thư mục

[B1]: Check vào các file hoặc thư mục cần copy hoặc move

[B2]: Click vào [Add to Clipboard]

File-manager13

[B3]: Di chuyển đến thư mục đích

[B4]: Click vào [Copy Clipboard Files here]

[B5]: Thành công

File-manager14Move cũng làm tương tự nhưng click vào [Move Clipboard Files here]

Kiến thức liên quan