CHỨNG CHỈ SỐ SECTIGO

Chứng chỉ bảo mật dữ liệu cho website của bạn

Sectigo PositiveSSL DV

219.000 đ /năm
 • Hiển thị trên trình duyệt: ổ khóa + https
 • Trust level: cơ bản
 • Dùng cho: trang web quy mô nhỏ

Sectigo PositiveSSL Wildcard DV

1.840.000 đ /năm
 • Hiển thị trên trình duyệt: ổ khóa + https
 • Trust level: cơ bản
 • Dùng cho: trang web quy mô nhỏ có nhiều tên miền phụ

Sectigo PositiveSSL Multi-Domain DV

920.000 đ /năm
 • Hiển thị trên trình duyệt: ổ khóa + https
 • Trust level: cơ bản
 • Dùng cho: trang web quy mô nhỏ

Sectigo Positive EV SSL

3.220.000 đ /năm
 • Hiển thị trên trình duyệt: Ổ khóa + https + Tên doanh nghiệp, tổ chức trong khóa bảo mật
 • Trust level: cao nhất
 • Dùng cho: trang web quy mô lớn và doanh nghiệp cần có độ nhận diện thương hiệu cao

Sectigo PositiveSSL Multi-Domain EV

9.200.000 đ /năm
 • Hiển thị trên trình duyệt: Ổ khóa + https + Tên doanh nghiệp, tổ chức trong khóa bảo mật
 • Trust level: cao nhất
 • Dùng cho: trang web quy mô lớn và doanh nghiệp cần có độ nhận diện thương hiệu cao

Sectigo Multi-Domain SSL OV

3.220.000 đ /năm
 • Hiển thị trên trình duyệt: ổ khóa + https
 • Trust level: cao
 • Dùng cho: trang web quy mô vừa và nhỏ

Sectigo PremiumSSL OV

1.840.000 đ /năm
 • Hiển thị trên trình duyệt: ổ khóa + https
 • Trust level: cao
 • Dùng cho: trang web quy mô vừa và nhỏ

Sectigo PremiumSSL Wildcard OV

5.520.000 đ /năm
 • Hiển thị trên trình duyệt: ổ khóa + https
 • Trust level: cao
 • Dùng cho: trang web quy mô vừa và nhỏ có nhiều tên miền phụ

Sectigo SSL DV

1.380.000 đ /năm
 • Hiển thị trên trình duyệt: ổ khóa + https
 • Trust level: cơ bản
 • Dùng cho: trang web quy mô nhỏ

Sectigo Essential Wildcard DV

5.060.000 đ /năm
 • Hiển thị trên trình duyệt: ổ khóa + https
 • Trust level: cơ bản
 • Dùng cho: trang web quy mô nhỏ có nhiều tên miền phụ

Sectigo EV SSL

4.580.000 đ /năm
 • Hiển thị trên trình duyệt: Ổ khóa + https + Tên doanh nghiệp, tổ chức trong khóa bảo mật
 • Trust level: cao nhất
 • Dùng cho: trang web quy mô lớn và doanh nghiệp cần có độ nhận diện thương hiệu cao

Sectigo EV Multi-Domain SSL (3 domains)

10.350.000 đ /năm
 • Hiển thị trên trình duyệt: Ổ khóa + https + Tên doanh nghiệp, tổ chức trong khóa bảo mật
 • Trust level: cao nhất
 • Dùng cho: trang web quy mô lớn và doanh nghiệp cần có độ nhận diện thương hiệu cao