Hướng Dẫn Thay Đổi Mật Khẩu Và Thông Tin Liên Hệ

Hướng Dẫn Thay Đổi Mật Khẩu Và Thông Tin Liên Hệ

change_pass[B1] : Sau khi đăng nhập vào trang quản trị, Click tab [Thông tin tài khoản].

change_pass_2[B2]

[Mục 1]: Nhập vào mật khẩu mới.

[Mục 2]: Click [Xác Nhận] để thay đổi password.

[Mục 3]: Bạn có thể thay đổi thông tin liên hệ ở 3 khoảng trống [tên chủ thể][Địa chỉ liên hệ][E-mail].

[Mục 4]: Click [Xác Nhận] để thay đổi thông tin liên hệ.

Lưu ý: Ở [Mục 5] chỉ Click vào [Tạo mật khẩu] khi bạn cần mật khẩu random. Sau đó Click vào [Xác Nhận] (B2-Mục 2) .

Kiến thức liên quan