Hướng dẫn tạo record MX

Chỉ định email gửi đến tên miền của bạn sẽ được tiếp nhận bởi máy chủ nào.

Thông thường giá trị của bản ghi này sẽ là mail.tên_miền_của_bạn, và bạn phải tạo thêm một bản ghi loại A cho mail.tên_miền_của_bạn trỏ về địa chỉ IP của nhà cung cấp dịch vụ Email. Bạn cần phải liên hệ nhà cung cấp dịch vụ để biết địa chỉ IP này là gì.

Bạn có thể có nhiều MX, mỗi bản ghi có một số thứ tự (Priority) khác nhau. Số nhỏ hơn nghĩa là mức ưu tiên cao hơn. Con số này được hiểu như là “nếu không gửi thư được vào máy chủ này, thì hãy gửi thư vào các máy chủ có mức ưu tiên thấp dần”.MX[B1]: [Record Type] Click vào mũi tên, chọn [MX]

[B2][Name] để trống

[B3][Priority] độ ưu tiên

[B4][Address] nhập mail.tên_miền_của_bạn. (lưu ý: thêm dấu chấm vào cuối tên miền). VD: example.com.

[B5]: Click [Thêm mới]

Kiến thức liên quan