Tương tự Redirect Url nhưng trên thanh địa chỉ sẽ không thay đổi tên miền của bạn

Tương tự REDIRECT URL nhưng trên thanh địa chỉ của trình duyệt người sử dụng vẫn thấy tên_miền_của_bạn

Vd: tên_miền_của_bạn trỏ đến site esc.vn nếu bạn sử dụng frame thì trên thanh địa chỉ sẽ hiển thị tên_miền_của_bạn và nội dụng site sẽ là site esc.vn

Frame
[B1]: [Record Type] Click vào mũi tên, chọn [FRAME].

[B2]: [Name] Chúng ta để trống

[B3]: [URL] Nhập tên website cần trỏ đến Lưu ý: nên gõ không nên copy đường link
Vd: nếu bạn gõ ESC.VN hệ thống sẽ tự động thêm http:// vào

[B4]: Click [Thêm mới]
Tương tự ta tạo thêm một record [Frame], chỉ khác ở [B2] phần [Name] chúng ta nhập vào WWW như hình sau:

Frame_2
[B5]: Nếu đúng các bạn sẽ được như hình:

Frame_3

[Mục 1]: ở đây sẽ hiển thị tên miền của bạn, 2 record [Frame URL]. Một record với [Name] là rỗng, một record với [Name] là www

[Mục 2]: ở đây sẽ hiển thị tên website bạn trỏ đến, mình trỏ đến trang esc.vn.

[Mục 3]: 2 record [A] này được hệ thống tự sinh ra

[Mục 4]: Bạn cần lưu ý IP ở mục 4 này vì mình sẽ phải tao 1 record [A] với [Name of Record] là @ và

[Address] là IP ở mục 4 này

Frame_4
Kết quả:

Frame_5

Video hướng dẫn

Kiến thức liên quan