Hướng dẫn đăng nhập trang quản lý DNS

Hướng dẫn đăng nhập trang quản lý dns.net.vn

CÓ 2 CÁCH ĐỂ ĐĂNG NHẬP TRANG QUẢN LÝ

Cách I: Đăng nhập bằng tên miền

hd_login_1[B1] : Check vào đăng nhập [bằng tên miền].

[B2] : Nhập tên miền đầy đủ của bạn

Vd: ESC.VN ( đầy đủ )

[B3] : Nhập mật khẩu từ nhà đăng ký

[B4] : Click [Đăng Nhập]

Cách II: Đăng Nhập bằng tài khoản

hd_login_2

[B1] : Check vào đăng nhập [bằng tài khoản].

[B2] : Nhập tên thành viên

[B3] : Nhập mật khẩu từ nhà đăng ký

[B4] : Click [Đăng Nhập]

Video Hướng dẫn đăng nhập hệ thống dns của ESC

Kiến thức liên quan