Hướng dẫn sử dụng DNS trong member

Trong bài này , ESC sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng DNS trong member để thêm , sửa hoặc xóa các bản ghi

B1: Đăng nhập vào hệ thống member của ESC theo link sau: https://member.esc.vn

 

 

B2: Từ danh mục Công cụ chọn Quản lý DNS

 

 

B3: Chọn sửa các bảng ghi DNS

 

B4: Tại đây bạn có thể thay đổi IP của các bản ghi hiện có và có thể tạo thêm , xóa hay sửa đổi bản ghi

 

 

Ví dụ : thực hiện thay đổi IP của bản ghi mail và thêm 1 tên miền phụ ( subdomain ) mới

Thực hiện đổi IP cho bản ghi mail

 

 

    Tiếp theo thực hiện đổi IP và lưu lại thay đổi

  1. Đổi IP
  2. Lưu lại để cập nhật

 

Bản ghi mail đã được thay đổi qua IP 103.45.229.81

 

 

Thêm tên miền phụ ( subdomain ) cho tên miền

  1. Chọn kiểu bản ghi
  2. Nhập tên bản ghi
  3. Nhập địa chỉ IP
  4. Bấm Thêm mới

 

Bản ghi của subdomain đã được thêm vào

 

 

B5: Thực hiện ping kiểm tra kết quả đã cập nhật về IP như cấu hình

Bản ghi mail

 

 

Ping subdomain

 

Kiến thức liên quan