Hướng dẫn Backup và Restore VPS

Hướng dẫn Backup và Restore VPS

First

Backup

Sau khi tạo được Backup theo lịch sẽ có bảng này ( cuối trang ):

KQ

Sau khi đã có bản Backup bạn có thể Restore khi cần thiết và dưới đây là hướng dẫn ( giữa trang ):

restore

Kiến thức liên quan