Hướng dẫn cấu hình email account trên Microsoft Outlook 2007

Sau đây là các bước cấu hình Microsoft Outlook 2007:

1. Tạo mới một account bằng cách click vào Tools > Account Settings.

2k7
2. Cửa sổ Account Settings sẽ xuất hiện. Click New để tạo mới email account:

2k7_02

3. Check vào mục: Microsoft Exchange, POP3, IMAP, or HTTP và click Next.

2k7_03
4. Check vào box Manually configure server settings or additional server settings như trong hình. Click Next.

2k7_04
5. Tiếp theo, điền thông tin email account như sau:
• Your Name: Nhập vào tên của bạn – Người nhận sẽ thấy tên của bạn khi nhận mail.

• Email address: Nhập tên email account – vd: tên_email@tên_miền.

• Username: Nhập tương tự Email address

• Password: Nhập vào mật khẩu lúc bạn tạo email account.( Nếu bạn không tạo email account, thì hãy liên hệ với Người quản trị hệ thống email của bạn ).

• Incoming mail server: Nhập vào mail.tên_miền_của_bạn

• Outgoing mail server (SMTP): Nhập vào mail.tên_miền_của_bạn

2k7_05
6. Click More Settings, Qua tab Outgoing Server. chọn My outgoing server (SMTP) requires authentication.
2k7_06
Qua tab AdvancedIncoming server (POP3) port 110 và Outgoing server (SMTP) port 25.
Lưu ý: Không check vào các mục trong tab Advanced
Click OK sau đó click Finish.

2k7_07

Kiến thức liên quan