Tạo chữ ký mail trong Roundcube

Để thực hiện tạo chữ ký Email, bạn truy cập Webmail Roundcube, thường là http://mail.tên_miền

Sau khi đăng nhập thành công,

  1. – Chọn Settings
  2. – Chọn Identities
  3. – Chọn Email của bạn
  4. – Tại mục Signature, nhập vào nội dung chữ ký bạn muốn thể hiện
  5. – Chọn Save để lưu lại.

 

Trở lại trang chính Webmail, chọn Compose để kiểm tra khi gửi mail đã có kèm theo chữ ký hay chưa?

 

Kiến thức liên quan