Gửi Mail SMTP khi sử dụng mã nguồn mở Joomla

Do hàm sendmail() của PHP khi gửi mail không cần chứng thực SMTP (khi gửi mail không cần khai báo địa chỉ gửi đi và chứng thực mật khẩu SMTP để gửi mail hợp lệ), chỉ cần khai báo địa chỉ gửi đến là có thể gửi mail. Việc gửi mail không cần chứng thực dẫn đến tình trạng sẽ bị các tổ chức chống spam trên toàn thế giới liệt vào black list.

Vì vậy, ESC đã chặn hàm sendmail() do vấn đề trên.

Và sau đây ESC xin hướng dẫn cấu hình send mail smtp trên mã nguồn mở Joomla ?

+ Đăng nhập vào trang quản trị Website (Ví dụ: http://tên_miền_của_bạn/escadmin)

smtp_joomla+ Vào Hệ thống -> Cấu hình chung -> tab Server

Tại phần Mail Settings chọn và nhập các thông tin sau:

Nếu Sử dụng mail hosting: cấu hình như hình trên

Nếu Sử dụng gmail:

– Mailer: chọn SMTP

– Mail From: Nhập Email gửi

– From Name: Tên người gửi

– SMTP Authentication: chọn Yes

– SMTP Security: SSL

– SMTP Port: 465

– SMTP Username: User đăng nhập của Email gửi

– SMTP Password: Password đăng nhập của Email gửi

– SMTP Host: smtp.gmail.com

Kiến thức liên quan