Cài đặt Config Server Firewall

Bước 1: Downloading

Config Server Firewall (csf) không có sẵn trong repo, chúng ta sẽ download từ website của csf như lệnh sau:

wget https://download.configserver.com/csf.tgz

Step 2: Giải Nén

Giải nén gói tar

tar -xzf csf.tgz

Step 3: Cài đặt

Nếu bạn đang dùng firewall khác nên tắt trước khi cài đặt, nên disable UFW theo lệnh sau:

ufw disable

Bây giờ chúng ta sẽ cài đặt csf

Chạy sh install.sh hoặc ./install.sh

cd csf

sh install.sh

Firewall đã được cài đặt thành công, nhưng bạn nên kiểm tra lại iptables có mở không

perl /usr/local/csf/bin/csftest.pl

Lưu ý: IP của bạn sẽ được add vào whitelist, và SSH port cũng được tự động add vào firewall, nếu bạn đổi port SSH thì phải add bằng tay. Sau khi cài xong csf sẽ chạy ở chế độ test, có nghĩa là tables rules sẽ tự động xóa sau 5 phút từ lúc csf được start.

Kiến thức liên quan