Nén và giải nén trong linux

Nén và giải nén trong linux: zip, tar.gz  tar.bz2.

 – Trong hệ thống *nix tồn tại một số dạng nén cơ bản như: zip, tar.gz  tar.bz2. Dưới đây là một vài ví dụ về cách nén và giải nén với những định dạng đó.

Nén và giải nén file có đuôi .gz

1.1 Nén

#gzip [tên file]

1.2 Giải nén

#gunzip [tên file]

Gom và bung tập tin hoặc thư mục đuôi .tar

2.1 Gom

#tar -cvf [tênfile.tar] [file1] [file2] ..

2.2 Bung

#tar -xvf [file.tar]

2.3 Nén và Gom

#tar -zcvf [file.tar.gz] file1 file2 …

2.4 Giải nén và bung

#tar -zxvf [file.tar.gz]

Giải nén file có đuôi .bz2

#tar xjvf [file.tar.bz2]

Các định dạng khác :

ZIP 

Nén một thư mục, sử dụng:

$ zip -r folder.zip folder

Giải nén, sử dụng:

$ unzip file.zip

TAR.GZ

Nén một thư mục dạng .gz, sử dụng:

$ tar -zcf folder.tar.gz folder

Giải nén, sử dụng:

$ tar -zxvf file.tar.gz

TAR.BZ2

Nén một thư mục dạng .bz2, sử dụng:

$ tar -jcf folder.tar.bz2 folder

Giải nén, sử dụng:

$ tar -jxvf file.tar.bz2

Kiến thức liên quan