VÒNG ĐỜI TÊN MIỀN

Tên miền Quốc Tế

Tên miền
tự do

Trạng thái tự do

Trong thời gian này, người sử dụng hoàn toàn có thể đăng ký tên miền hợp lệ và ai đăng ký trước sẽ được cấp trước

Đã đăng ký
từ 1-10 năm

Tên miền đã được đăng ký

Tên Miền phải duy trì sau khi đăng ký. Thời hạn tối đa là 10 năm, tối thiểu là 1 năm. Tên miền không được chuyển đổi NĐK khi còn hạn < 30 ngày, tự gia hạn thêm 1 năm khi chuyển NĐK.

Hết hạn

Tự động gia hạn
từ 0-30 ngày

Tự động gia hạn

Sau khi tên miền hết hạn, tên miền bị khóa không cho sử dụng. Tuy nhiên, chủ thể có 30 ngày được phép gia hạn tên miền và không đảm bảo gia hạn được do tên miền có thể bị đưa vào đấu giá.

Chuộc lại
35 ngày

Chờ chuộc lại tên miền

Tên miền đã chết, thông tin đã bị xóa. Tuy nhiên, chủ thể có thể cứu lại bằng cách “Chuộc” lại tên miền trong vòng 35 ngày.

Chờ xóa
5 ngày

Chờ xóa tên miền

Tên miền đã chết, thông tin đã bị xóa hoàn toàn và đang được giải phóng về trạng thái tự do.

Tên miền
tự do

Trả lại tự do

Tên miền đã bị xóa và trở về trạng thái tự do như ban đầu.

Vòng đời của 1 tên miền quốc tế .com | .net | .info | .org. Với các tên miền quốc tế và quốc gia khác, thời gian có thể khác nhau.

Tên miền Việt Nam

Tên miền
tự do

Trạng thái tự do

Trong thời gian này, người sử dụng hoàn toàn có thể đăng ký tên miền hợp lệ và ai đăng ký trước sẽ được cấp trước

Đã đăng ký
từ 1-10 năm

Tên miền đã được đăng ký

Thời gian cho phép duy trì từ 1-10 năm/lần và tối đa là 50 năm. Không được chuyển đổi NĐK trong 60 ngày kể từ khi đăng ký, và sau 30 ngày trước khi hết hạn.

Hết hạn

Tạm ngưng hoạt
động 25 ngày

Tạm ngưng hoạt động

25 ngày kể từ ngày tên miền hết hạn, tên miền tạm ngưng hoạt động, chủ thể có thể duy trì.

Xử lý thu hồi
15 ngày

Xử lý thu hồi

Kể từ ngày thứ 26 đến ngày thứ 40 (15 ngày) sau giai đoạn tạm ngưng hoạt động, tên miền rơi vào trạng thái chờ thu hồi và chủ thể không được phép gia hạn

Tên miền
tự do

Trả lại tự do

Tên miền bị thu hồi và đưa về trạng thái tự do để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có nhu cầu đăng ký sử dụng làm website.

Vòng đời của 1 tên miền Việt Nam .vn | .com.vn | .net.vn | .org.vn | .info.vn | .name.vn | .gov.vn | .biz.vn và các tên miền theo địa danh…