QUY TRÌNH ĐỔI TÊN CHỦ THỂ TÊN MIỀN

Nguyên tắc thực hiện:

– Nguyên tắc đổi tên chủ thể tên miền (tham khảo tại Điểm 6 Điều 10 Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT), các trường hợp cho phép đổi tên chủ thể:

  • Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp thay đổi tên sang tên mới theo quyết định của cấp có thẩm quyền
  • Cá nhân thay đổi họ, tên theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

– Các trường hợp không được đổi tên chủ thể:

  • Tên miền đang trong quá trình xử lý tranh chấp
  • Tên miền hết hạn sử dụng.
  • Tên miền đang xử lý vi phạm
  • Tên miền đang trong trạng thái chờ chuyển đổi Nhà đăng ký;
  • Tên miền đang trong trạng thái chờ xử lý thu hồi.

Các bước thực hiện:

STT
Các bước thực hiện
Trách nhiệm
Mô tả
Tài liệu/Biểu mẫu
1
Hoàn thiện hồ sơ
Chủ thể

– Bước 1: Chủ thể hoàn thiện hồ sơ bao gồm:

+ Bản khai thay đổi tên chủ thể

+ Cơ quan, tổ chức, cá nhân phải xuất trình bản gốc hoặc nộp kèm theo bản sao có chứng thực quyết định thay đổi tên cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, quyết định thay đổi họ, tên đối với cá nhân tùy theo phương thức nộp hồ sơ.

– Bước 2: ESC kiểm tra hồ sơ và gửi lên VNNIC xét duyệt.

– Bước 3: VNNIC thực hiện việc thay đổi chủ thể và thông báo kết quả cho ESC.

– Bước 4: ESC thông báo cho chủ thể và chủ thể kiểm tra lại kết quả trên trang http://whois.net.vn/

2
Gửi hồ sơ về ESC
Chủ thể
Chủ thể nôp hồ sơ về ESC.
 
3
Tiếp nhận hồ sơ thay đổi tên chủ thể
NĐK; VNNIC.
– ESC gửi hồ sơ gốc đến VNNIC yêu cầu xét duyệt.
– Đối với tên miền dưới “.gov.vn”, tên miền đang được bảo vệ thì trong thời hạn 1 ngày làm việc, ESC có trách nhiệm chuyển hồ sơ cho VNNIC để xem xét quyết định.
 
4
Xét duyệt hồ sơ
VNNIC (Nhóm HTTM)
VNNIC thực hiện việc xét duyệt hồ sơ để phân loại: Hồ sơ hợp lệ, hồ sơ chưa đủ sở cứ, hồ sơ không hợp lệ.
 
5
VNNIC thông báo cho ESC kết quả xét duyệt hồ sơ

– VNNIC (Nhóm HTTM);

– ESC

VNNIC xét duyệt hồ sơ và thông báo kết quả để NĐK thực hiện:

(1) Trường hợp “hồ sơ hợp lệ”: 1/ Đơn đề nghị thay đổi tên chủ thể tên miền có xác nhận của chủ thể tên miền (tham khảo biểu mẫu BM-QLTN-QT-04-01 đối với cá nhân, biểu mẫu BM-QLTN-QT-04-02 đối với tổ chức; 2/ Giấy CMND của người đại diện hoặc được ủy quyền làm thủ tục thay đổi thông tin (bản sao có công chứng, hoặc bản photo có công chứng); 3/ Quyết định quyết định thay đổi tên cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, quyết định thay đổi họ, tên đối với cá nhân (bản gốc hoặc bản sao có công chứng). VNNIC thực hiện bước 6.

(2) Trường hợp “hồ sơ chưa đủ sở cứ”:

– Thiếu một trong số các thông tin của bộ hồ sơ hợp lệ được nêu trên đây: VNNIC yêu cầu NĐK liên hệ chủ thể để bổ sung hồ sơ. Trên cơ sở các sở cứ này, VNNIC thực hiện tiếp bước 6 của quy trình hoặc trường hợp từ chối nêu rõ lý do.

(3) Trường hợp hồ sơ không hợp lệ: Là hồ sơ không đáp ứng được các tiêu chí của bộ hồ sơ hợp lệ. VNNIC thông báo cho ESC để ESC thông báo cho chủ thể và nêu rõ lý do từ chối.

 
6
Thực hiện thay đổi tên chủ thể
VNNIC (Nhóm HTTM)
VNNIC thực hiện gán contact của chủ thể mới cho tên miền và thông báo kết quả cho ESC.
 
7
NĐK kiểm tra kết quả và thông báo tới chủ thể tên miền
ESC

– Kiểm tra kết quả VNNIC thực hiện qua kênh tra cứu thông tin tên miền của mình.

– Trong vòng 03 ngày làm việc ESC sẽ thông báo tới chủ thể kết quả xử ký hồ sơ.

 
8
Chủ thể kiểm tra lại thông tin về tên chủ thể mới của tên miền
Chủ thể
Sau khi ESC thông báo kết quả đổi tên chủ thể của tên miền, chủ thể kiểm tra lại kết quả trên trang WHOIS.NET.VN.