Các quy định mới theo TT06/2019 có nội dung như sau:

1. Bổ sung thêm việc cấp phát tên miền .name.vn cho tổ chức:

Cụ thể tên miền .name.vn cấp cho Tổ chức, Cá nhân là tên (đầy đủ, tên viết tắt, tên thương mại, tên bí danh) của Tổ chức, Cá nhân;

2. Thay đổi chủ thể: Việc thay đổi chủ thể được áp dụng trong các trường hợp sau:

– Tổ chức đổi tên theo quyết định của cấp có thẩm quyền;

– Sáp nhập, hợp nhất hoặc thay đổi chức năng nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền mà dẫn tới sự thay đổi về quyền sử dụng tên miền;

– Tổ chức lại doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp mà dẫn tới sự thay đổi về quyền sử dụng tên miền;

– Cá nhân thay đổi họ, tên theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Hồ sơ yêu cầu:

– Đơn thay đổi thông tin đăng ký tên miền.

– Bản sao có chứng thực quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc văn bản tổ chức lại doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp hoặc các giấy tờ chứng minh sự thay đổi hợp lệ về quyền sử dụng tên miền.

3. Bổ sung mã số doanh nghiệp:

– Bổ sung mã số doanh nghiệp cho các chủ thể là tổ chức.

4. Phương thức nộp hồ sơ đăng ký, thay đổi thông tin đăng ký, hoàn trả tên miền:

– Nộp trực tiếp tại các cơ sở của Nhà đăng ký tên miền “.vn”. Trong trường hợp chủ thể đăng ký tên miền là cá nhân thực hiện thủ tục đăng ký, thay đổi thông tin đăng ký, hoàn trả tên miền khi nộp hồ sơ trực tiếp xuất trình Giấy chứng minh nhân dân, Thẻ căn cước công dân (hoặc hộ chiếu đối với cá nhân là người nước ngoài);

– Gửi hồ sơ đến các cơ sở của Nhà đăng ký tên miền “.vn”. Hồ sơ đăng ký, thay đổi thông tin đăng ký, hoàn trả tên miền có chủ thể là cá nhân gửi kèm theo bản sao có chứng thực Giấy chứng minh nhân dân, Thẻ căn cước công dân (hoặc hộ chiếu đối với cá nhân là người nước ngoài) của chủ thể đứng tên đăng ký tên miền;

– Thực hiện trực tuyến thông qua công cụ đăng ký, quản lý hồ sơ tên miền trực tuyến của Nhà đăng ký (không áp dụng đối với các hồ sơ thay đổi thông tin, hồ sơ hoàn trả tên miền): Chủ thể tên miền nộp hồ sơ đăng ký tên miền trực tuyến thông qua công cụ đăng ký, quản lý hồ sơ tên miền trực tuyến của Nhà đăng ký và có trách nhiệm hoàn thiện thông tin đăng ký theo quy định tại trang thông tin điện tử của Nhà đăng ký. Nhà đăng ký có trách nhiệm xác thực thông tin cung cấp của chủ thể. Danh sách Nhà đăng ký được công bố bởi VNNIC tại địa chỉ: https://www.vnnic.vn/nhadangky/he-thong-nha-dang-ky

5. Quy định đăng ký tên miền báo chí, tin tức:

– Đối với các HS đăng ký các tên miền dạng báo chí, tin tức, tên miền có các cụm từ dễ gây nhầm lẫn là trang thông tin điện tử tổng hợp, mạng xã hội, từ chối yêu cầu đăng ký các tên miền thuộc nhóm này từ các chủ thể là cá nhân.

– Đối với các yêu cầu đăng ký tên miền báo chí, NĐK yêu cầu chủ thể cung cấp các tài liệu chứng minh là cơ quan báo chí, quyết định phê duyệt đề án thành lập báo,… Đối với yêu cầu đăng ký tên miền dạng tin tức, dễ gây nhầm lẫn là trang thông tin điện tử tổng hợp, mạng xã hội, hồ sơ đăng ký tên miền của tổ chức khi nộp cần bổ sung cam kết cụ thể:

+ Tên miền đk để cung cấp trang thông tin điện tử tổng hợp, mạng xã hội: tổ chức đăng ký tên miền cam kết đủ điều kiện và tượng được cấp phép trang thông tin điện tử tổng hợp, mạng xã hội và sẽ hoàn tất thủ tục xin giấy cấp phép theo quy định của pháp luật; báo cáo lại tới NĐK và VNNIC trước khi đưa tên miền vào hoạt động chinh thức cho trang thông tin điện tử, mạng xã hội,

+ Nếu là tên miền do trùng tên, có thể gây nhàm lẫn nhưng đăng ký không để sử dụng cho mục đích cung cấp trang thông tin điện tử tổng hợp, mạng xã hội: chủ thể có cam kết chỉ sử dụng để lập trang tin thông thường, không sử dụng để cung cấp trang thông tin điện tử tổng hợp mạng xã hội.