khuyen-mai-esc
Nhà đăng ký chính thức tên miền Việt Nam
HÀ NỘI Kinh doanh: (04) 39 42 68 96
TP.HCM Kinh doanh: (08) 629 44 808
24/7 Support
hotline-esc

Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư số 16/2016/TT-BTTTT ngày 28/6/2016 hướng dẫn về chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet được cấp không thông qua đấu giá (28/6/2016)

Thực hiện nhiệm vụ Chính phủ giao Bộ Thông tin và Truyền thông (Bộ TTTT) hướng dẫn, triển khai thực tế Quyết định số 38/2014/QĐ-TTg ngày 01/7/2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định về đấu giá, chuyển nhượng quyền sử dụng kho số viễn thông, tên miền Internet, ngày 28/6/2016 Bộ TTTT đã ban hành Thông tư số 16/2016/TT-BTTTT hướng dẫn về chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet được cấp không thông qua đấu giá, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/8/2016. Thông tư gồm 3 chương với 8 điều, áp dụng đối với tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet quốc gia Việt Nam “.vn” được cấp không thông qua đấu giá; các Nhà đăng ký tên miền “.vn” và Trung tâm Internet Việt Nam.

Với các hướng dẫn cụ thể chi tiết của Bộ TTTT về hồ sơ, trình tự thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền được cấp không thông qua đấu giá, kể từ ngày Thông tư có hiệu lực thi hành (15/8/2016), các chủ thể tên miền “.vn” sẽ có thể chính thức, yên tâm thực hiện các giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền theo quy định của Luật Viễn thông số 41/2009/QH12 ngày 12/11/2009Quyết định số 38/2014/QĐ-TTg ngày 01/7/2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định về đấu giá, chuyển nhượng quyền sử dụng kho số viễn thông, tên miền Internet.

Quá trình thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet được cấp không thông qua đấu giá được tiến hành tại Nhà đăng ký tên miền “.vn” quản lý tên miền chuyển nhượng (NĐK). Các bên tham gia chuyển nhượng nộp hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền tại NĐK. NĐK sẽ kiểm tra, xem xét và thông báo kết quả hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền “.vn” theo đúng quy định. Sau khi nhận được văn bản chấp thuận hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet của NĐK, các bên tham gia chuyển nhượng phải hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế chuyển nhượng và thực hiện thủ tục đăng ký lại tên miền chuyển nhượng tại NĐK.

Bên cạnh việc hoàn tất các hồ sơ giấy tờ quy định về chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền, thực hiện nộp thuế chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền là bước bắt buộc trước khi bên nhận chuyển nhượng được thực hiện đăng ký lại tên miền để hoàn tất quá trình chuyển nhượng. Tuy nhiên hiện tại, vẫn chưa có hướng dẫn chi tiết về cách thức hoàn tất nghĩa vụ nộp thuế chuyển nhượng tên miền. Trong thời gian tới, Bộ Tài chính sẽ có các hướng dẫn về thuế và cách thức thực hiện nộp thuế chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền kịp thời theo thời hạn có hiệu lực của Thông tư.

Bên cạnh các trường hợp được chuyển nhượng theo quy định, các trường hợp chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền phải dừng hoặc hủy bỏ kết quả được quy định chi tiết tại Điều 6 của Thông tư số 16/2016/TT-BTTTT. Chi tiết hồ sơ, trình tự, thủ tục thực hiện, các biểu mẫu cho các bên tham gia chuyển nhượng được quy định tường minh tại Thông tư số 16/2016/TT-BTTTT.

Với nhu cầu thực tế của xã hội, việc Bộ TTTT ban hành Thông tư số 16/2016/TT-BTTTT triển khai thực tế các quyết định về đấu giá, chuyển nhượng tên miền Internet sẽ là một động lực làm sôi động thị trường, giúp nâng cao nhận thức và là nhân tố tác động vào thị trường tên miền, thúc đẩy giúp tên miền “.vn” phát triển.

Câu hỏi 1: Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư số 16/2016/TT-BTTTT ngày 28/6/2016 hướng dẫn chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet được cấp không thông qua đấu giá (Thông tư số 16/2016/TT-BTTTT). Như vậy có phải chủ thể đã hoàn toàn có thể thực hiện các hoạt động chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền?

Thông tư số 16/2016/TT-BTTTT có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/8/2016 đã hướng dẫn chi tiết quy trình, thủ tục thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền được cấp không thông qua đấu giá. Như vậy, kể từ ngày 15/8/2016, đã có đủ các hướng dẫn chi tiết để các tổ chức, cá nhân chính thức thực hiện việc chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet được cấp không thông qua đấu giá. Các chủ thể có thể yên tâm thực hiện các giao dịch chuyển nhượng theo quy định cho phép của Luật Viễn thông số 41/2009/QH12 ngày 12/11/2009 và Quyết định số 38/2014/QĐ-TTg ngày 01/7/2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định về đấu giá, chuyển nhượng quyền sử dụng kho số viễn thông, tên miền Internet.

Tuy nhiên, việc hoàn tất nghĩa vụ nộp thuế chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet là một trong những thủ tục bắt buộc để hoàn tất quá trình chuyển nhượng. Hiện nay vẫn còn thiếu các hướng dẫn cụ thể từ phía Bộ Tài chính đối với quy định về thuế chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet được quy định tại khoản 2 Điều 39 Quyết định số 38/2014/QĐ-TTg để các bên tham gia chuyển nhượng có thể theo đó hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế chuyển nhượng trước khi thực hiện đăng ký lại tên miền cho bên nhận chuyển nhượng. Bộ Tài chính sẽ có trách nhiệm hướng dẫn kịp thời với thời hạn hiệu lực của Thông tư này.

Câu hỏi 2: Những tên miền Internet nào được phép chuyển nhượng quyền sử dụng?

Tên miền đáp ứng các điều kiện quy định tại Khoản 2 Điều 49 Luật Viễn thông, trừ các trường hợp sau:

–         Tên  miền bảo vệ theo quy định tại Điều 8, Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT  ngày 18 tháng 8 năm 2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet

–         Tên miền đang xử lý vi phạm, đang trong quá trình giải quyết tranh chấp hoặc đang bị tạm ngừng sử dụng

Câu hỏi 3:   Việc chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền được thực hiện tại đâu?

Hoạt động chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền được thực hiện tại Nhà đăng ký “.vn” đang quản lý tên miền Internet chuyển nhượng có tên trong danh sách được công bố tại trang chủ của VNNIC.

Câu hỏi 4:  Các bước thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền được cấp không thông qua đấu giá?

Bước 1. Các tổ chức, cá nhân xem xét điều kiện về tên miền và bên nhận chuyển nhượng trước khi thực hiện giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền chuyển nhượng, cụ thể:

– Điều kiện về tên miền: Theo nội dung trả lời câu hỏi số 2 ở trên;

–  Điều kiện về bên nhận chuyển nhượng: Bên nhận chuyển nhượng thuộc đối tượng được đăng ký, sử dụng tên miền Internet chuyển nhượng theo quy định tại khoản 3 Điều 5 Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT.

Bước 2. Hoàn thiện hồ sơ chuyển nhượng theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Thông tư số 16/2016/TT-BTTTT .

Bước 3. Nộp hồ sơ chuyển nhượng tại Nhà đăng ký đang quản lý tên miền chuyển nhượng.

Bước 4. Nhà đăng ký kiểm tra, xem xét và thông báo kết quả hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền tới các bên tham gia chuyển nhượng.

Bước 5. Nộp thuế chuyển nhượng: Sau khi nhận được văn bản chấp nhận hồ sơ chuyển nhượng, bên chuyển nhượng hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế chuyển nhượng theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Bước 6. Các bên tham gia chuyển nhượng hoàn thiện thủ tục đăng ký lại tên miền chuyển nhượng.

–       Thực hiện tại Nhà đăng ký quản lý tên miền chuyển nhượng;

–       Hoàn thiện hồ sơ đăng ký lại tên miền được quy định tại khoản 2 Điều 5 Thông tư số 16/2016/TT-BTTTT

–       Bên nhận chuyển nhượng nộp lệ phí đăng ký, phí sử dụng tên miền Internet tại Nhà đăng ký theo quy định.

Bước 7. Nhà đăng ký phối hợp với Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) để thực hiện đăng ký lại tên miền chuyển nhượng cho bên nhận chuyển nhượng.

 

Câu hỏi 5:     Hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền được cấp không thông qua đấu giá? các mẫu văn bản được cung cấp tại đâu?

Theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Thông tư số 16/2016/TT-BTTTT, hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet được cấp không thông qua đấu giá bao gồm:

–       Văn bản đề nghị chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 16/2016/TT-BTTTT ; Giấy chứng minh nhân dân của cá nhân là các bên tham gia chuyển nhượng, hoặc người thay mặt cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp làm các thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet (bản gốc để đối chiếu nếu nộp hồ sơ trực tiếp, hoặc bản sao có chứng thực nếu nộp hồ sơ qua đường bưu chính)

–       Bản khai thông tin đăng ký sử dụng tên miền Internet của bên nhận chuyển nhượng theo Mẫu số 02 ban hành kèm theo Thông tư số 16/2016/TT-BTTTT .

Câu hỏi 6:  Địa chỉ nộp hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet được cấp không thông qua đấu giá?

Hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet được cấp không thông qua đấu giá được nộp tại Nhà đăng ký quản lý tên miền chuyển nhượng theo một trong các phương thức sau:

a) Nộp trực tiếp tại các cơ sở của Nhà đăng ký: cá nhân là các bên tham gia chuyển nhượng, hoặc người thay mặt cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp làm các thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet cần xuất trình Giấy chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu đối với cá nhân là người nước ngoài) để Nhà đăng ký đối chiếu với các thông tin trong hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet;

b) Gửi hồ sơ đến Nhà đăng ký qua đường bưu chính: cá nhân là các bên tham gia chuyển nhượng, hoặc người thay mặt tổ chức, doanh nghiệp làm thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet phải gửi kèm theo bản sao có chứng thực Giấy chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu đối với cá nhân là người nước ngoài) để Nhà đăng ký đối chiếu với các thông tin trong hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet.

Câu hỏi 7:   Các tiêu chí xét duyệt hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền được cấp không qua đấu giá?

Các tiêu chí xét duyệt hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền được cấp không qua đấu giá được quy định cụ thể tại khoản 1 Điều 4 Thông tư số 16/2016/TT-BTTTT. Cụ thể như sau:

Nhà đăng ký thực hiện việc kiểm tra, xem xét hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 35 Quyết định số 38/2014/QĐ-TTg , nội dung chi tiết như sau:

a) Hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet đã được hướng dẫn chi tiết tại nội dung trả lời câu hỏi số 5 ở trên;

b) Tên miền Internet chuyển nhượng đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 33 Quyết định số 38/2014/QĐ-TTg   và không phải tên miền được bảo vệ quy định tại Điều 8 Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT ngày 18 tháng 8 năm 2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet;

c) Bên nhận chuyển nhượng thuộc đối tượng được đăng ký, sử dụng tên miền Internet chuyển nhượng theo quy định tại khoản 3 Điều 5 Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT.

Câu hỏi 8   Thời hạn để Nhà đăng ký xét duyệt hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet?

Trong thời hạn không quá 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Nhà đăng ký quản lý tên miền chuyển nhượng phải thông báo bằng văn bản cho các bên tham gia chuyển nhượng về kết quả xét duyệt hồ sơ chuyển nhượng.

Câu hỏi 9:    Thủ tục nộp thuế chuyển nhượng tên miền Internet thực hiện như thế nào?

Việc hoàn tất nghĩa vụ nộp thuế chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền là một trong những thủ tục bắt buộc để hoàn tất quá trình chuyển nhượng. Thủ tục nộp thuế chuyển nhượng tên miền Internet được thực hiện theo hướng dẫn của Công văn số 350/TCT-CS ngày 29/01/2015 của Tổng Cục thuế – Bộ tài chính về việc chính sách thuế đối với hoạt động chuyển nhượng quyền sử dụng kho số viễn thông, tên miền Internet và Công văn số 784/TCT-TNCN ngày 09/3/2017 của Tổng Cục thuế – Bộ tài chính về việc trao đổi ý kiến về thuế đối với chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet không thông qua đấu giá. Theo đó, các bên tham gia chuyển nhượng phải cung cấp các giấy tờ thể hiện đã hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet. Các giấy tờ này là một trong những thành phần của hồ sơ đăng ký lại tên miền chuyển nhương theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 5 Thông tư số 16/2016/TT-BTTTT

Câu hỏi 10  Tại sao bên nhận chuyển nhượng phải thực hiện thủ tục đăng ký lại tên miền chuyển nhượng?

Theo quy định, tên miền “.vn” là tài nguyên quốc gia nên chỉ có thể chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền (chứ không phải là chuyển nhượng tên miền). Vì vậy, khi thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền từ bên chuyển nhượng cho bên nhận chuyển nhượng, nghĩa là tư cách pháp nhân của chủ thể tên miền chuyển nhượng đã thay đổi. Khi đó, Nhà đăng ký tên miền “.vn” đang quản lý tên miền chuyển nhượng thực hiện các nghiệp vụ để chuyển quyền sử dụng tên miền Internet từ bên chuyển nhượng cho bên nhận chuyển nhượng để đảm bảo công tác quản lý pháp nhân chủ thể tên miền là bên nhận chuyển nhượng.

Câu hỏi 11:  Thủ tục đăng ký lại tên miền Internet chuyển nhượng được thực hiện như thế nào?

Thủ tục đăng ký lại tên miền Internet chuyển nhượng được quy định tại Điều 5 Thông tư số 16/2016/TT-BTTTT . Cụ thể như sau:

1.       Sau khi các bên tham gia chuyển nhượng hoàn thành việc nộp thuế chuyển nhượng theo quy định tại điểm c khoản 3 Điều 35 Quyết định số 38/2014/QĐ-TTg , bên nhận chuyển nhượng thực hiện việc đăng ký lại tên miền Internet tại Nhà đăng ký tên miền “.vn” đang quản lý tên miền chuyển nhượng.

2.       Hồ sơ đăng ký lại tên miền Internet chuyển nhượng bao gồm:

a) Bản khai đăng ký tên miền của bên nhận chuyển nhượng theo quy định tại khoản 1 Điều 10 Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT;

b) Các giấy tờ thể hiện các bên tham gia chuyển nhượng hoàn thành việc nộp thuế chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet theo hướng dẫn của Bộ Tài chính;

3.       Bên nhận chuyển nhượng nộp lệ phí đăng ký, phí sử dụng tên miền Internet tại Nhà đăng ký theo quy định.

4.       Nhà đăng ký thực hiện các nghiệp vụ kỹ thuật để chuyển quyền sử dụng tên miền Internet từ bên chuyển nhượng cho bên nhận chuyển nhượng trong thời hạn không quá 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ, phí và lệ phí đăng ký tên miền Internet chuyển nhượng theo quy định.

Câu hỏi 12:  Số năm duy trì tên miền chuyển nhượng có được bảo lưu cho bên nhận chuyển nhượng hay không?

Số năm duy trì tên miền chuyển nhượng được bảo lưu cho bên nhận chuyển nhượng.

Câu hỏi 13:  Trường hợp nào việc chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet bị dừng thực hiện?

Các trường hợp chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet phải dừng được quy định chi tiết tại khoản 1 Điều 6 Thông tư số 16/2016/TT-BTTTT. Cụ thể trong các trường hợp sau:

a) Các bên tham gia chuyển nhượng có hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài nguyên Internet;

b) Tên miền Internet chuyển nhượng bị phát hiện đang trong quá trình giải quyết tranh chấp;

c) Trong quá trình chuyển nhượng, tên miền Internet chuyển nhượng bị phát hiện đang bị xử lý vi phạm, bị tạm ngừng hoạt động, bị yêu cầu buộc thay đổi thông tin, bị yêu cầu buộc trả lại hoặc bị thu hồi theo các quy định tại Điều 11, Điều 12 Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT; Điều 5, Điều 6, Điều 7 Thông tư liên tịch số 14/2016/TTLT-BTTTT-BKHCN  ngày 08/6/2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn trình tự, thủ tục thay đổi, thu hồi tên miền vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ;

d) Có thông báo bằng văn bản của cơ quan thuế về việc các bên tham gia chuyển nhượng có gian dối khi thực hiện nghĩa vụ nộp thuế;

đ) Có thông báo bằng văn bản của cơ quan thuế về việc các bên tham gia chuyển nhượng chưa hoàn tất nghĩa vụ nộp thuế;

e) Bên nhận chuyển nhượng không thực hiện nghĩa vụ nộp phí, lệ phí đăng ký sử dụng tên miền theo quy định;

g) Bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng có văn bản đề nghị rút hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet theo quy định.

Câu hỏi 14:  Trường hợp nào việc chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet bị hủy kết quả thực hiện?

Sau khi đã thực hiện thành công việc chuyển nhượng mà VNNIC hoặc NĐK nhận được thông báo bằng văn bản của cơ quan thuế về các bên chuyển nhượng chưa hoàn tất hoặc có gian dối khi thực hiện nghĩa vụ nộp thuế, kết quả chuyển nhượng sẽ bị hủy bỏ.

NĐK thông báo về VNNIC. VNNIC sẽ hướng dẫn NĐK xử lý theo từng trường hợp

Câu hỏi 15:  Nếu đang trong quá trình chuyển nhượng mà tên miền bị hết hạn sử dụng thì xử lý thế nào?

Tên miền bị hết hạn sử dụng trong quá trình chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền là một trong các trường hợp chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet phải dừng thực hiện (vi phạm Điểm C khoản 1 Điều 6 Thông tư số 16/2016/TT-BTTTT . Vì vậy các bên tham gia chuyển nhượng phải thực hiện nộp phí gia hạn và đảm bảo hiện trạng hoạt động bình thường của tên miền trong suốt quá trình chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet.

Câu hỏi 16:  Trong quá trình chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet, có thể thực hiện chuyển đổi Nhà đăng ký, đổi tên hay hoàn trả tên miền được không?

Kể từ thời điểm Nhà đăng ký tiếp nhận hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet theo quy định đến khi hoàn tất quá trình chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet, bên chuyển nhượng không được thực hiện chuyển đổi Nhà đăng ký, thay đổi tên chủ thể hoặc trả lại tên miền đã được quy định tại điểm a khoản 3 Điều 3 Thông tư số 16/2016/TT-BTTTT .

Quy trình đổi tên chủ thể tên miền

1. Nguyên tắc thực hiện

–         Nguyên tắc đổi tên chủ thể tên miền (tham khảo tại Điểm 6 Điều 10 Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT), các trường hợp cho phép đổi tên chủ thể:

o   Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp thay đổi tên sang tên mới theo quyết định của cấp có thẩm quyền

o   Cá nhân thay đổi họ, tên theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

–         Các trường hợp không được đổi tên chủ thể:

o   Tên miền đang trong quá trình xử lý tranh chấp

o   Tên miền hết hạn sử dụng.

o   Tên miền đang xử lý vi phạm

o   Tên miền đang trong trạng thái chờ chuyển đổi Nhà đăng ký;

o   Tên miền đang trong trạng thái chờ xử lý thu hồi.

2. Các bước thực hiện

TT

Các bước thực hiện

Trách nhiệm

Mô tả

Tài liệu/Biểu mẫu

1

Hoàn thiện hồ sơ

– Chủ thể

 – Chủ thể hoàn thiện hồ sơ thay đổi tên chủ thể tên miền bao gồm:

(1) Đơn đề nghị thay đổi thông tin tên miền theo mẫu quy định của NĐK quản lý tên miền, nhưng phải đảm bảo đầy đủ các thông tin được quy định tại Phụ lục 4 Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT (hoặc biểu mẫu BM-QLTN-34-01 dành cho cá nhân; BM-QLTN-34-02 dành cho tổ chức đính kèm).

(2) Chủ thể nêu rõ thông tin về tên chủ thể cần thay đổi và các cam kết chịu tránh nhiệm về các thông tin cung cấp.

(3) Trong đơn phải có chữ ký, ghi rõ họ tên nếu chủ thể là cá nhân; con dấu của đơn vị, họ tên và chữ ký của người đại diện theo pháp Luật của đơn vị nếu chủ thể là tổ chức.

(4) Ngoài mẫu đơn thay đổi tên chủ thể, quan, tổ chức, cá nhân phải xuất trình bản gốc hoặc nộp kèm theo bản sao có chứng thực quyết định thay đổi tên cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, quyết định thay đổi họ, tên đối với cá nhân tùy theo phương thức nộp hồ sơ.

BM-QLTN-QT-34-01

2

Gửi hồ sơ về NĐK

Chủ thể

 

Chủ thể nôp hồ sơ về Nhà đăng ký quản lý tên miền của mình. Thông tin về NĐK tên miền “.vn” được công bố tại trang web chính thức của VNNIC

3

Tiếp nhận hồ sơ thay đổi tên chủ thể

NĐK; VNNIC.

-NĐK gửi từ email nghiệp vụ đính kèm scan hồ sơ gốc của tổ chức có nhu cầu thay đổi thông tin tên miền đến hộp thư  registry@vnnic.vn để được xét duyệt. Mẫu email theo biểu mẫu BM-QLTN-QT-34-03

– Đối với tên miền dưới “.gov.vn”, tên miền đang được bảo vệ thì trong thời hạn 1 ngày làm việc, NĐK tên miền “.vn” trong nước có trách nhiệm chuyển hồ sơ cho VNNIC để xem xét quyết định)..

BM-QLTN-QT-34-02

4

Xét duyệt hồ sơ

VNNIC (Nhóm HTTM)

VNNIC thực hiện việc xét duyệt hồ sơ để phân loại: Hồ sơ hợp lệ, hồ sơ chưa đủ sở cứ, hồ sơ không hợp lệ.

5

VNNIC thông báo cho NĐK kết quả xét duyệt hồ sơ

– VNNIC (Nhóm HTTM);

– NĐK

VNNIC xét duyệt hồ sơ và thông báo kết quả để NĐK thực hiện:

(1) Trường hợp “hồ sơ hợp lệ”: 1/ Đơn đề nghị thay đổi tên chủ thể tên miền có xác nhận của chủ thể tên miền (tham khảo biểu mẫu BM-QLTN-QT-04-01 đối với cá nhân, biểu mẫu  BM-QLTN-QT-04-02 đối với tổ chức; 2/ Giấy CMND của người đại diện hoặc được ủy quyền làm thủ tục thay đổi thông tin (bản sao có công chứng, hoặc bản photo có công chứng); 3/ Quyết định quyết định thay đổi tên cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, quyết định thay đổi họ, tên đối với cá nhân (bản gốc hoặc bản sao có công chứng). VNNIC thực hiện bước 6.

(2) Trường hợp “hồ sơ chưa đủ sở cứ” :

Thiếu một trong số các thông tin của bộ hồ sơ hợp lệ được nêu trên đây:  VNNIC yêu cầu NĐK liên hệ chủ thể để bổ sung hồ sơ. Trên cơ sở các sở cứ này, VNNIC thực hiện tiếp bước 6 của quy trình hoặc trường hợp từ chối nêu rõ lý do.

 (3) Trường hợp hồ sơ không hợp lệ: Là hồ sơ không đáp ứng được các tiêu chí của bộ hồ sơ hợp lệ àVNNIC thông báo cho NĐK và yêu cầu NĐK thông báo cho chủ thể và nêu rõ lý do từ chối.

6

Thực hiện thay đổi tên chủ thể

VNNIC (Nhóm HTTM)VNNIC thực hiện gán contact của chủ thể mới cho tên miền và thông báo kết quả cho NĐK.

7

NĐK kiểm tra kết quả và thông báo tới chủ thể tên miền

NĐK

– Kiểm tra kết quả VNNIC thực hiện qua kênh tra cứu thông tin tên miền của mình.

– Trong vòng 03 ngaỳ làm việc NĐK thông báo tới chủ thể kết quả xử ký hồ sơ.

8

Chủ thể kiểm tra lại thông tin về tên chủ thể mới của tên miền

Chủ thể

Sau khi NĐK thông báo kết quả đổi tên chủ thể của tên miền, chủ thể kiểm tra lại kết quả trên trang WHOIS.
Thủ tục chuyển nhượng tên miền .vn
5 (100%) 1 vote
Đăng ký tên miền

Đăng ký tên miền

9.5/ 10 - 1000 Voting
ESC Live Help
logo